ممسک


ممسکـــی را جنایتــــی افتــــــاد                 گــــفــت قاضی زننـــــد بردارش

چون به کشتن گهش فرستادنـــد           تا بیــــابـد ســــزای کــــردارش

چند تن پیش مدعــــی رفتنــــــــد           کـه دهــد از قصــــاص زنـهارش

گشت شاکی به عفو او راضـــــی           بــدهــــند ار هـــزار دینـــــارش

پــــول چـون خــواستند از ممسک           آمـــد از نقد و جنـــس انـکارش

مردمی کان در آن محل بودنــــــــد           چــــون بدیدنـــد حـــالت زارش

هر یکـــی داد چـــــند دینــــــــاری           بهر آزادی اش به خونخـــوارش

لیک زان پول اندکی کم گشــــــت           گـــــــره افتـــــاد بـاز در کارش

نه بدان گشت مدعی خشنـــــــود           نه بیفزود کس به مقـــــدارش

پس به ناچـــــــار بهر او گفتنـــــــد                 تا کند چــــــاره چند دینــارش

نیم دینـــــار ازو نشــــــد حاصـــــل            هر چه کردند سعی و اصرارش

لاجرم دست خویش ازجان شست            برکــشـــــیدند بر ســــر دارش

                   چون بمرد او ، هزار و صد دینـــــــار   
        
                    بــود پنهــــــان به جیـب شلــوارش  
 
/ 0 نظر / 34 بازدید