پیونـــــد عمـــــــــر

منتخبی از اشعار استاد عبدالکریم تمنا هروی

مهر 91
5 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
دی 88
4 پست
مهر 88
1 پست
بهمن 87
14 پست